4.2. Kutseeksami näidisküsimused

Kutseeksami näidisülesanded

Osa I Teoreetiline eksam

Eksamiülesanded nõuavad giiditöös ette tulevate olukordade praktilise lahendamise valmidust ning oskust, varem omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamisoskust ning suhtlemisvalmidust.

Ettevalmistus kutseeksamiks eeldab hoolikat tutvumist kutsestandardi sisu ja nõuetega ning kutse andmise korraga. Teooria eksami ülesanded lähtuvad vajadusest hinnata kutseoskusi. Kuna kogenud giidi pagasis on vastava tasemega teadmised olemas, puudub vajadus lugeda kirjandust uute teoreetiliste teadmiste omandamiseks. Eksamil antavate ülesannete lahendused peavad kinnitama giidi varem omandatud teadmiste ja oskuste taset.

 Eksamiülesannete näited:

1 Individuaalne töö

Kutse tase Nõutav kompetents Tegevusnäitaja Eksami/hindamismeetod
TASE 5 B.2.7 Suhtlemisoskus Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt. Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

 

 

Ülesanne A: Oled grupiga tervet päeva hõlmavas programmis 2-tunnisel bussiekskursioonil linnas. Teie ees teel juhtub õnnetus. Buss seisatab järjekorda. Millise vähemalt 5 asjaga on sinul giidina vaja arvestada ja mida sa pead kindlasti tegema? Analüüsi olukorda ja nimeta toimingud mida teed ning miks. Aega 20 min, suuline esitlus.

 

2 Individuaalne töö

Kutse tase Nõutav kompetents Tegevusnäitaja Eksami/hindamismeetod
TASE 6 B.2.3 Ekskursiooni läbiviimine pärandkultuuri keskkonnas Informeerib ekskursiooni alguses gruppi ühistest käitumisreeglitest.

 

Ülesanne B: Oled  rahvusvahelise grupi giidina linnakeskkonnas Eestis. Plaanis on paari tunnine jalutuskäik.  On reedene päev kell on 17.  Kell 19 on teil kokku lepitud õhtusöök lõpppunktist umbes 1 km kaugusel olevas restoranis. Millised käitumisreeglid  grupile sead ja miks?

 

3 Grupitöö

Kutse tase Nõutav kompetents Tegevusnäitaja Eksami/hindamismeetod
TASE 6 B.2.3 Ekskursiooni läbiviimine pärandkultuuri keskkonnas Informeerib ekskursiooni alguses gruppi ühistest käitumisreeglitest.

 

Ülesanne C: Grupp (38 rahvusvahelist konverentsi külalist) on Põhja-Eesti tutvumisreisil, mis algas Tallinnast. Päeva lõppeb Narvas hotellis Inger. Giid võetaks peale enne Käsmut.

Arutlege omavahel, mis rollid giidil on vaja kehtestada ja kuidas ta seda teeb? Aega 30 min. Jagage saadud rollid grupi liikmete vahel nii, et igaühel on võimalus suulisel ettekandel umbes 5 minuti  jooksul  tutvustada oma rolli / rolle. Hoolitsege selle eest, et tööjaotus oleks võrdne.

 

OSA II Praktiline eksam ehk näidisekskursioon

Praktilisele eksamile on võimalik tulla, kui teooria eksam on edukalt läbitud.

Praktilise eksami läbiviimise sammud on järgmised:

  • Eksami sooritaja teavitab oma kliente eksamist ja lepib kokku olukorras, et eksami komisjon on teretulnud ekskursiooni vaatlema.
  • Eksami sooritaja teavitab kutsekomisjoni kavandatava näidisekskursiooni ajast ja kohast. Minimaalne etteteatamisaeg 30 päeva.
  • Eksami sooritaja saadab hiljemalt 7 (seitse) päeva enne eksami toimumist määratud esindajale kutseeksami komisjonist näidisekskursiooni kirjalikud materjalid.  Dokumentide kogumik peab kajastama kutsestandardi punktis B.2.1 ekskursiooni ettevalmistamisega seonduvaid materjale, hõlmates a) infot kirjavahetusest kliendiga; b) marsruuti ettevalmistavate dokumentide kogumikku, kust nähtub, miks valiti just see marsruut, milliseid infoallikaid kasutati, kellega marsruut kokku lepiti, kuidas kliendi soovidega arvestati jne.

 

1 Individuaalne töö

Kutse tase Nõutav kompetents Tegevusnäitaja Eksami/hindamismeetod
TASE 5/6 B.2.1. Ekskursiooni ettevalmistus Kõik tegevusnäitajad 1-7. Kirjalik töö

 

  • Oma igapäevase tööna valmistada ette ja viia läbi ekskursioon kliendile, mida  on kutsutud vaatlema eksamikomisjon.
  • Pärast ekskursiooni vastata eksamikomisjoni liikmete/hindajate küsimustele, teha enesereflektsioon oma ekskursioonist, kuulata hindajate tagasisidet.
  • Küsida klientidelt tagasisidet ekskursiooni osas. Teha kokkuvõtted hindajate ja kliendi tagasisidest ning kirjutada lühidalt, kuidas saab kasutada saadud tagasisidet oma professionaalsuse tõstmiseks.