1.1. Mis on giidikutse: Eesti kutsesüsteem

Mis on kutse ja kes on kutseline giid

Kutse

Kutsesüsteemi rakendamine algas Eesti 2001. aastal.

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga. Kutse alusel on võimalik  arendada tööalase kompetentsust, hinnada ja  tunnustada oskuseid ning võrrelda.

Lisainfo kutsesüsteemist: http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem

Giidikutse taotlemine on olnud võimalik alates 2003. aastast.  Seoses kutseseaduse muudatustega, uuenenud kutsestandardi ja kutsekorraga on giidikutse sisu ja kutse taotlemine võrreldes varasema kutse taotlemisega oluliselt muutunud. Üks uus püstitatud eesmärk on, et Eestis taotletav giidikutse hakkaks vastama teiste EL riikide giidikutse nõuetele, mis kergendab giidide võimalust taotleda atesteerimist/ töölitsensi kõikides EL riikides.

Praegune kutse andmise kord püüab lisaks kutse andmisele anda taotlejale oma giiditöö arendamiseks tulevikuperspektiivi ja abivahendid.

 

Mõisted

Seoses uuendustega süsteemis, soovime juurutada uusi ja täpsemaid mõisteid, mis kirjeldavad kogu protsessi. Osa mõisteid on eraldi lahti kirjutatud, osa sõnu kasutatakse teksti sees vahetult. Olge tähelepanelikud!

Koduloorääkija vahendab piiratud alal piiratud teemadel infot ja lugusid (ei ole giid vaid kodupiirkonna tutvustaja).

Giid esindab professionaalselt oma piirkonda ja riiki. Tal on laialdased teadmised nii oma piirkonnast, riigist kui ka selle positsioonist maailmas. Giidil on giidtöö jaoks vajalikud kutse- ja ametioskused.

Atesteerimine on protsess, mille käigus valmistakse ette hindajad ja hindamissüsteem, teavitus, eksami kord ja korraldus,  giidide atesteerimiseksami jaoks vajalikud dokumendid.

Atesteerimiseksam mõõdab tööpiirkonna (maakond, regioon, loodusobjekt/muuseum) teadmiste ja giiditöö oskuste valdamist. Ametinimetus: atestesteeritud giid.

Kutsekvalifikatsioon (giid tase 5 ja 6)  mõõdab professionaalsust, töökogemust ja kutseoskuste valdamist erinevatel tasemetel. Ametinimetus: kutseline giid.

Kutset on võimalik taotleda looduse- ja kultuurikallakuga.

NB: Palun teha vahet elukutse ja kutsekvalifikatsiooni vahel.

Tabel 1. Giiditöö nõuded professionaalsuse eri faasides

 

Giidi professionaalne areng Nõutavad erialased teadmised Nõutavad kutseoskused Nõutavad ametialased teadmised ja oskused Muud (keel, esma- abi)
Koduloorääkija head ei nõuta ei nõuta ei nõuta
atesteerimine head olulised põhioskused miinimumtase võõrkeel B2
kutsekvalifikatsioon tase 5 väga head head head võõrkeel B2 ja esmaa- abi 1
kutsekvalifikatsioon tase 6 väga head väga head väga head võõrkeel B2 ja esmaa- abi 1