3. Kutse taotlemine

Taotlemise protsessi lühikirjeldus kutsehariduskeskuste lõpetanutele ja tööturult otse tulnud taotlejatele.

KUTSE TAOTLEMINE KUTSEHARIDUSKESKUSE LÕPETAJALE:

 1. Kutsehariduskeskuse lõpetaja peab läbima kooli õppekava ning täidab sellega eeldused eksamile pääsuks.
 2. Taotlejana tuleb sul kooli juures end eksamile kirja panna.
 3. Oota koolilt ja kutseandja organisatsioonilt juhiseid eksami toimuisaja ja ettevalmistuse kohta.
 4. Kooliga kokkuleppel peab kutseandja organisatsioon õppuritele konsultatsioone ja infotunde.
 5. Teooria eksam toimub avatud materjalidega, koosneb kirjalikest ülesannetest, mis põhinevad tööalastel olukordadel ning mille lahendus eeldab loomulingulisust, loogikat ja õpitu rakendamist.
 6. Kui oled teooria eksami läbinud (hindamisalused ja materjalid rubriigis kutse dokumendid), tuleb kutse andja organisatsiooniga leppida kokku praktilise eksami aeg. Praktilise eksam sooritatakse giidi valikul tema peamises tööpiirkonnas või objektil.

KUTSE TAOTLEMISE SAMMUD tööturult tulnud taotlejatele:

1. Esita taotlus (vt allpool) ja oota vastust, kas kõik  paberid on korras. Kui on vaja midagi täiendada, saad lisadokumendid järele saata. NB! Kui sul keeletunnistust veel ei ole, saad selle saata enne praktilist eksamit.

2. Kui kõik on korras, saad registreeruda teoreetilisele eksamile, mille aeg antakse sulle teada.

3. Osaled teoreetilisel eksamil koos teiste kolleegide ja sõbralike hindajatega. Hindamisalustest loe lähemalt rubriigist kutse dokumendid. Eksamiülesanded koos juhistega väljastatakse koha peal. Võtke vabalt!

4. Kui olete saanud teooriaeksami positiivse vastuse, lepi komisjoniga esimesel võimalusel kokku praktilise eksami aeg. Praktiline eksam sooritatakse tööolukorras.

Jõudu kõigile taotlejatele!

Nüüd kõigest täpsemalt

Registreerumisvorm kutseeksami I osale ehk teooriaeksami sooritamiseks tuleb täita virtuaalkeskkonnas. Lisaks tuleb täita avaldus ja saata nõutavad dokumendid e-mailileeestigiidideliit@gmail.com.

Registreerumine ja taotlus on võimalik saata ka posti teel aadressile: Eesti Giidide Liit, Salme 2d, 50103 Tartu. Arvesse lähevad saabunud taotlused, mille postitempel on taotlemistähtaeg.  Registreerumisvormid saate täita siit: teoreetiline eksam ja praktiline eksam.

Teoreetilise eksami toimumise aeg antakse taotlejatele teada isiklikult.

Enne praktilisele eksamile tulekut esitab taotleja kirjalikult praktilise tööosa ehk ekskursiooni ettevalmistavate tegevuste kirjeldused. Dokument esitatakse 10 päeva enne praktilise eksami läbiviimist.

Praktiline eksam toimub eraldi kokkulepitud ajal iga kutsetaotleja  atesteerimispiirkonnas töö käigus ühe aasta jooksul peale teoreetilist eksamit.

Kutse taotlejal esitada järgmised dokumendid ühtse failina pdf formaadis vastavalt taotletavale kutsetasemele (tase 5/6):

  • Taotleja vormikohane avaldus (lisa 1A).
  • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart või juhiluba, elamisloa puhul loetavalt loa mõlemad pooled)
  • Maksekorraldus või selle koopia kutsetunnistuse väljastamise kulude katteks.
  • Vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV) (lisa 2A).
  • Keskharidust tõendava dokumendi koopia(d).
  • Ühe oma marsruudi (toote) kirjeldus (pikkus 1 lk, lisa 4A);
  • Töökeele B2 ja eesti keele oskuse C1 taset tõendav dokument, kui on tegemist võõrkeelega (keeletunnistus on võimalik esitada hiljemalt enne praktilist eksamit).
 1. )

Giidi kutseeksami tasu palume kanda MTÜ Eesti Giidide Liidu arveldusarvele A/a: EE912200221070079167 (Swedbank)

Tase 5 kutseeksami tasu 150 € (kehtivusaeg 5 aastat).

Tase 6 kutseeksami tasu 250 € (kehtivusaeg 8 aastat).

Maksekorraldusele märkida taotleja nimi ning märgusõna KUTSEEKSAM.

Kutse taotlemise tasu on võimalik maksta kahes osas. Esimene osa peab olema tasutud enne teoreetilisel eksamil osalemist ja teine osa enne praktilist eksamit.

Osakutse (reisisaatja) taotlemise tasu on 50 €.

Kutse andmisega seotud kulude katteks tasutud summat ei tagastata, v.a. juhul kui taotleja esitab kirjaliku avalduse kutseeksamist loobumise kohta  21 päeva enne kutseeksami I osa toimumist. Avaldusele eitava otsuse korral lisatakse põhjendus.

Taotlejal on võimalik saada kutse taotlemise eelset individuaalset nõustamist. Palun registreeruge nõustamisele siit. Soovi avaldanutega võetakse eraldi ühendust ja lepitakse kokku nõustamise aeg. Registreerumisvormi saate välja printida siit.

Lisainformatsioon:

Eesti Giidide Liit MTÜ

e-post: eestigiidideliit@gmail.com või

telefonil: +372 5147491 Monika Sooneste