EGL teated

KUTSE 5.05.2018

EGL-i põhikirja 6. peatüki  punkti 6.3 ja 6.4 alusel kutsub 18.juunil 2018 kell 20-21:30 EGLi juhatus Skype´i teel kokku

Eesti Giidide Liidu korralise üldkoosoleku.

ÜLDKOOSOLEKU LEGAALSUS:

Vastavalt põhikirja p 6.1 volitab iga kollektiivliige ennast üldkoosolekul esindama ühe oma liikme, kes esitab vastava kirjaliku volikirja. Igal kollektiivliikmel on üldkoosolekul üks hääl.

Selgitus: esindusõigus EGLi üldkoosolekul lähtub liikmesühingu põhikirjast – kui üks juhatuse liige võib organisatsiooni esindada, saab ta EGLi üldkoosolekul tulla ilma volituseta lihtkokkuleppel.

Kui ühingu põhikirjas juhatuse liige üksi esindada ei saa, siis tuleb ühingu siseselt kas juhatuses või üldkoosolekul hääletada/ kokku leppida, kes on  volitatud esindaja EGLi üldkoosolekul.

Juhatuse välisel volitatud esindajal peab olema organisatsiooni volitus; juhatuse liikmena esindaval inimesel ei pea.

ÜLDKOOSOLEKU PÄDEVUS:

6.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 EGL-i liikmetest. Juhul kui üldkoosolekul ei osale nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus üldkoosoleku kokku sama päevakorraga poole tunni pärast ning see on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust.

PÄEVAKORD

Vastavalt põhikirja punktile 6.6 määrab üldkoosoleku päevakorra juhatus.

Korralise üldkoosoleku päevakord 5.06.2018. a  kell 19:00-21:00 on järgmine:

 1. EGL majandusaruanne 2017
 2. EGL tegevusaruanne 2017
 3. EGL põhikirja muudatused
 4. Uute juhatuse liikmete valimine
 5. Kohal algatatud küsimused

PÄEVAKORRA MUUTMINE:

 1. EGL-i liikmed võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus.
 2. Liikmed võivad täiendavate küsimuste päevakorda võtmise õigust enne üldkoosolekut kasutada mitte hiljem kui kolm päeva pärast üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist.
 3. Juhul kui sama koosoleku päevakorda on EGL-i liikmete nõudmisel juba üks kord muudetud ning päevakorra muutmisest on liikmetele põhikirja punktide 6.4 ja 6.5 kohaselt teatatud, ei või EGL-i liikmed täiendavate küsimuste päevakorda võtmise õigust enam kasutada.
 4. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik EGL-i liikmed, või kõikide üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb 2/3 EGL-i liikmetest.

(EGLi põhikiri p 6.6 ja 6.7)

Lugupidamiega

EGLi juhatus

Failidena lisatud registreerimisavaldus Skype koosolekule, ühingu volitus esindajale ja ühingu volitus teisele ühingule osalemiseks.

NÄIDIS- EGLi ühingu hääletusõiguse volitus teisele ühingule üldkoosolekutel NÄIDIS- üldkoosolekule registreerimise avaldus

NÄIDIS-EGLi esindaja volitus üldkoosolekutel

 • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  EGL i 2017.a üldkoosolek toimub 19. detsembril kell 19-21 Skype´i teel.

2017 a korralise üldkoosoleku KUTSE

Üldkoosoleku muud dokumendid (rtf-na):

 • Esialgu avaneb fail  read-only ehk lugemisvaates.  Salvesta fail enne oma arvutisse, siis saab seda ka muuta ja manusena edasi saata.
 1. NÄIDIS- EGLi ühingu hääletusõiguse volitus teisele ühingule üldkoosolekutel
 2. NÄIDIS- üldkoosolekule registreerimise avaldus
 3. NÄIDIS-EGLi esindaja volitus üldkoosolekutel

Üldkoosoleku materjalid (pdf):

 1. Põhikirja muudatuste projekt
 2. Tegevusaruanne 2016
 3. Majandusaruanne 2016